Monday, July 9, 2007


הקרב הראשון בנגבה - 2 ביוני 1948

קרבתה של נגבה אל צומת עיראק סוויידאן הניעה את מצרים לתקוף את היישוב, כדי למנוע את ניתוקו של כביש מג'דל – בית ג'יברין, עורק התחבורה החיוני שלהם. נגבה שכנה בשטח שנשלט ממספר גבעות שבסביבתה, בעיקר ממצודת משטרת עיראק סוויידאן שהייתה בידי חיילים מצרים. ב-2.6.48 התקדמו שלושה טורי שריון מן המשטרה לעבר המשק בחיפוי הפגזה כבדה והפצצה מן האוויר. סמוך לשעה 07:00 הגיעו שבעה טנקים אל הקטע הדרומי-המערבי של קו ההגנה על המשק. אחד הטנקים עלה על העמדה, אך הותקף על-ידי המגינים ונסוג. שני טנקים אחרים נפגעו ממוקשים. תוך כדי ההתקפה נפתחה על המצרים אש מכיוון בלתי צפוי: יחידת ג'יפים של חטיבת 'הנגב', שהוזעקה על-ידי מח"ט 'גבעתי', הופיעה באגף ופתחה באש מקלעים. באותו זמן לערך הופעל גם תותח 25 ליטראות מכפר ורבורג נגד בניין המשטרה והכוחות המרוכזים סביבו. הפגיעות בכלי השריון והאיום המפתיע על אגפם הביאו לנסיגת המצרים. אבידות המגינים היו 8 הרוגים ו-11 פצועים. אבידות המצרים – כ-100, וכן נפגעו 4 טנקים ו-2 נושאי ברן
הקרב השני בנגבה - 12 ביולי 1948

ב-12 ביולי היה שיאו של המאמץ ההתקפי המצרי בקרבות 'עשרת הימים'. שני גדודי חי"ר מוגברים ביצעו התקפות הסחה נגד משלט עבדיס במזרח ומשלטי ג'וליס במערב ואילו הכוח העיקרי תקף את נגבה שבתווך. בכוח זה נכללו גדוד הרגלים ה-9, שתוגבר בפלוגת טנקים ופלוגת שריוניות ונעזר בסיוע ארטילרי ואווירי. כוונת המצרים היתה למנוע את התערבותם של כוחות ישראליים מבחוץ בקרב על נגבה, לתקוף את המשק ולחדור לתוכו ממזרח, ממערב ומצפון. לפי תוכנית זו נערכו סביב המשק שש פלוגות רגלים, מתוגברות בשריון ובנשק מסייע. עם שחר החלה הפגזת נגבה בתותחי 25 ליטראות והפצצה מן האוורי. שלוש שעות לאחר-מכן פתח גם השריון באש. בשעה 11:00 הגיעו הפלוגות המסתערות ממזרח וממערב. גל התוקפים הראשון הגיע עד 50 מ' מן הגדרות החיצוניות ונבלם. המצרים נסוגו להתארגנות מחדש. אחר-הצהריים שבו המצרים והסתערו בשנית. הפעם נבלמו ליד הגדר הפנימית, הממוקשת. עם רדת הערב השלימו עם מפלתם ונסוגו, בהשאירם בשדה רבים מהרוגיהם וכן טנק וכמה נושאי ברן


אבא קובנר כותב בדף קרבי על ההתקפה על נגבה

עשר שעות הסתער גדוד חיל רגלים. גל אחר גל! ונהדף. הטנקים התקרבו לקיבוץ, עם שעות הצהריים פעלו משטח הבאר של המשק. לפנות ערב זזו עמדות הנשק המסייע של האויב והתקרבו מכיוון
הרכס '113'. כל אותו זמן – שמונה שעות רציפות! – הפציצו מטוסי האויב במרוכז את כל מרחב נגבה. הפצצה והטרדה כזו מן האוויר עוד לא היתה מיום פרוץ המלחמה בארץ! וגל אחרי גל של חיל-הרגלים המסתער – נשבר, שותת דם נהדף אחורה. אבידות המצרים כבדות ביותר, בהרוגים, פצועים ובכלי רכב. כל ההתקפות נהדפו ונגבה איתנה עומדת – ותעמוד. לא יעבור הפולש. לא יעבור! והלב סמוך ובטוח: הפותחים בעמידהסטלינגרדית יזכו במהרה גם לקיום סטלינגרד! נגבאים, נגבאים! עיניכם האדומות עוד תחזינה במפנה הגדול, כי יבוא. - לעמוד! - נעמוד! מתוך דף קרבי - נגבגרד, 13.07.1948

1 comment:

drori said...

כל הכבוד לכם מאיר וברוך
אני גאה בכם
הרבה בריאות לברוך המחלים
דרורי ואראלה